#Đầu số Nhà mạng Giá bán Đặt mua
1 1900234520 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
2 1900234521 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
3 1900234524 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
4 1900234527 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
5 1900234531 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
6 1900234532 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
7 1900234537 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
8 1900234540 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
9 1900234541 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
10 1900234542 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
11 1900234544 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
12 1900234570 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
13 1900234571 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
14 1900234574 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
15 1900234581 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
16 1900234584 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
17 1900234587 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
18 1900234590 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
19 1900234594 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn